Kata Bunkai

Some videos from some Karate Sensei showing practical applications of Kata techniques (Bunkai).

Sensei Nakayama illustrates bunkai from Tekki Nidan.

Sensei Nakayama demonstrates bunkai from Tekki Sandan