Kata Bunkai

Some videos from some Karate Sensei showing practical applications of Kata techniques (Bunkai).

Sensei Nakayama illustrates bunkai from Tekki Nidan.

https://www.youtube.com/watch?v=ik2VPvwEZOo

Sensei Nakayama demonstrates bunkai from Tekki Sandan

https://www.youtube.com/watch?v=XR4I4kkbqdk